Lärarassistent – Yrkesutbildning

Läs på Sveriges ledande lärarassistentutbildning och få nödvändiga kunskaper för att göra en insats i skolan. Två terminers heltidsstudier med 10 veckors praktik förbereder dig för ett roligt och utmanande jobb i skolans värld – med mycket goda anställningsmöjligheter!

Östra Grevie folkhögskola är en del av det nationella nätverket FLiS – Folkhögskola med Lärarassistentutbildning i Samverkan (Nationell kvalitétsmärkning).

Lärarassistent – Yrkesutbildning

Läs på Sveriges ledande lärarassistentutbildning och få nödvändiga kunskaper för att göra en insats i skolan. Två terminers heltidsstudier med 10 veckors praktik förbereder dig för ett roligt och utmanande jobb i skolans värld – med mycket goda anställningsmöjligheter!

Östra Grevie folkhögskola är en del av det nationella nätverket FLiS – Folkhögskola med Lärarassistentutbildning i Samverkan (Nationell kvalitétsmärkning).

Praktiska detaljer

Kurstyp: Särskild kurs – Yrkesutbildning
Längd: 2 terminer
Språk: Svenska
Studieort: Östra Grevie
Kursstart: Augusti
CSN-berättigad: Ja
Terminskostnad: 700 kr/termin
Materialkostnad: 100 kr/termin
Internat: Finns

Viktiga datum

8 januari: Vårtermin 2024 började

1 februari: Ansökan inför hösten 2024 öppnar

Vecka 8: Sportlov

Vecka 13: Påsklov

31 mars: Ansökan till Alumnifonden stänger

5–6 april: Öppet hus | Östra Grevie 2024

30 april: Kulturutbildningarna + Undersköterska och Socialpedagog stänger sin ansökan!

Maj-juni: Utbildningarna skickar ut antagningsbesked

20-22 maj: Musikteaters scenprovsdagar

31 maj: Våra allmänna utbildningar + Lärarassistent stänger ansökan

31 maj: Vårterminen slutar

 

Lärarassistent – Yrkesutbildning

Utbildningens innehåll

Östra Grevie folkhögskolas lärarassistentutbildning var när den startade 2016 en av de första utbildningarna i sitt slag i Sverige. Idag utbildar många lärarassistenter, men med vår erfarenhet och vårt fokus på det sociala samspelet i skolan, elevers förutsättningar för lärande och inte minst skolans värdegrund och uppdrag är vi fortfarande en ledande lärarassistentutbildning i landet.  

Lärarassistent är idag ett paraplybegrepp för tjänster vars huvudsakliga uppdrag i skolan är att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation genom att skapa trygghet, studiero och möjligheter i skolmiljön, samt komplettera lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisningsprocessen.

. 

Utbildningsinnehåll

 • Socialisation och yrkessocialisation 
 • Genus och socialisation 
 • Gruppens psykologi 
 • Konfliktidentifiering och konflikthantering 
 • Ledarskap och samtalsmetodik 
 • Organisationer, hierarkier och beslutsstrukturer 
 • Skolans villkor och organisation 
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
 • Utvecklingspsykologi 
 • Etik och värdegrunder i skolan 
 • Lärande och utveckling 
 • Attityd och attitydförändring 
 • Kroppens kommunikation, röstteknik 
 • Praktik hos utbildningsanordnare (10 veckor) 
 • Examensarbete 

Följ Östra Grevie på Instagram

Lärarassistent – Yrkesutbildning

Utbildningens mål

 • Att ge dig en gedigen kunskap för att klara av arbetet som lärarassistent
 • Att förbereda dig för ett yrke inom skolans värld
 • Att ge dig förståelse för, och insikt i, hur den svenska skolan är uppbyggd
Vad du lär dig

Din tid på Östra Grevie folkhögskola

Första terminen på Lärarassistentutbildningen börjar i den egna upplevelsen av skolan och kombinerar detta med teoribildning kring identitet, socialisation och yrkesroll samt i metodorienterade rollspel. Här får kursdeltagaren också bekanta sig med skolans organisation, styrdokument och samhällsuppdrag.  

Utbildningens andra termin har ett större fokus på lärandeteorier, ledarskap och konfliktidentifiering och hantering. Deltagarna ges fördjupade kunskaper kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och får arbeta både analytiskt och praktiskt med anpassningar och särskilt stöd i olika skolsituationer. Perioder av praktik löper som en röd tråd genom utbildningen – ett lärande som speglar och speglas av de teoretiska momenten.  

Hur vi jobbar

Vi har ett processinriktat lärande där vi arbetar med ämnesområden som bygger på varandra. Deltagarna får varje vecka examinera kortare moment – ofta genom att analysera frågor enskilt eller i grupp och presentera sina reflektioner i olika former, så som seminarier, strukturerade presentationer, skriftliga arbeten, rollspel och case. Vi arbetar mycket med kollektivt lärande och gruppsamarbeten för att utveckla färdigheter som är direkt tillämpbara i skolans värld. Alla klasser har ett eget hemklassrum och du jobbar nära dina lärare genom hela utbildningen.  

Vad du kommer lära dig

Utbildningen ska ge förståelse för de centrala villkor som styr hur den svenska skolan är uppbyggd och organiserad. Som deltagare utmanas du att arbeta med ett demokratiskt och normkritiskt värdegrundsperspektiv och aktivt reflektera över frågor som rör identitet och grupprocesser i skolans värld. Du får kunskaper i teorier om lärande och bemötande och ges en god grund för att kunna identifiera behov hos elever och grupper. Du får också utveckla färdigheter i att se och bemöta konflikter. Genom grupparbeten, rollspel, diskussioner och seminarier tränar du förmåga i att samarbeta och planera verksamhet.

Under utbildningens tio veckor av praktik ges du möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaperna till praktiska färdigheter och utveckla dessa till kompetenser att ta med in i yrkesrollen som lärarassistent.

Exempel på studiebesök och föreläsningar

 • Att arbeta med människor i utanförskap 
 • Samtalsmetodik 
 • Att arbeta med kropp och röst 
 • Besök inom särskilda pedagogiska verksamheter såsom:
  • SiS ungdomshem och skola 
  • Yrkesgymnasium 
  • Specialklass/särskola

Måndag
08.30 – 12.30: Yrkesämnet (Skolans styrdokument – teori och praktik)
13.10-14.30 Beteende och utveckling (Socialisering och yrkessocialisering)  

Tisdag:
08.30-10.30: Beteende och utveckling (Socialisering och yrkessocialisering) 
10.30-12.30 Rollspel (Att dela berättelser om skolan)
13.10-15.10 Gäst (Att arbeta med människor i utanförskap)   

Onsdag:
09.10-10.30: Yrkesämnet (Skolans styrdokument – att arbeta med styrdokumenten)
10.30 -12.30: Beteende och utveckling (Grupper och rollbeteenden)
13.10-14.00: Mentorstid  

Torsdag:
09.10 -14.30: Processdag med handledning 

Fredag:
09.10-12.30: Seminarium och redovisning av veckans uppgift

Inkludering – en handlingsplan 

Skriv en handlingsplan mot mobbning och trakasserier utifrån exempel som identifierats under praktiken. Den ska innehålla:  

 • Analys av exemplet i den utsträckning det är möjligt; potentiella orsaker till riskområden? Hur kan de åtgärdas? 
 • Mål för det förebyggande arbetet; övergripande mål, delmål. 
 • Förslag på åtgärder för att nå målen. 
 • Ansvarsfördelning: vem är ansvarig för genomförande och uppföljning? 
 • Strategi för uppföljning. 
 • Rutiner för akuta situationer, tänk särskilt på förhållningssätt för att utreda vad som har hänt. 

Handlingsplanen lämnas in skriftligt och presenteras och diskuteras under ett gemensamt seminarium. 

Lärarassistent – Yrkesutbildning

Att studera i Östra Grevie

Östra Grevie folkhögskola är vackert belägen på den skånska slätten. Här finns den över 100 år gamla huvudbyggnaden, omgiven av olika mindre byggnader som tillkommit under åren. Här finns även ett stort internat med ca. 65 rum, med tillgång till en restaurang av absolut toppklass!

Röster om utbildningen

"Jag är jätteglad över att jag har valt lärarassistentutbildningen, jag tycker att vår roll som lärarassistent är mycket viktig inom skolvärlden. Något som jag upplevde under min praktik är att lärarna behöver verkligen en lärarassistent som ska stå sida vid sida i klassrummet och skapa en så bra lärmiljö som möjligt för barnen."

Lärarassistent – Yrkesutbildning

Vad händer sen?

Det saknas massvis med personal i skolan. Lärarassistentutbildningen utbildar primärt för att fylla en del av det behov som finns i skolan. I nuläget arbetar ca 75 % av våra tidigare studerande inom skolan. Eftersom lärarassistent är en övergripande benämning för läraravlastande tjänster med fokus på att skapa studiero och stärka elevers lärande så kan yrkestitlarna skifta beroende på skolor och kommuner, men kärnuppdraget ser likartat ut för de flesta som gått vår utbildning och idag jobbar i skolan.  

De som under utbildningen kommer på att de hellre vill jobba med något annat arbetar eller studerar ofta inom yrken/utbildningar där man på olika sätt får arbeta med människor, t.ex. inom vård och omsorg eller förskola. 

Efter utbildningen

 • Lärarassistent
 • Annan roll inom skolan
 • Högre utbildning
Lärarassistent – Yrkesutbildning

Hur ansökan går till

Vi kallar alla som är behöriga enligt kriterierna till höger till intervju. I samband med intervjutillfället får den sökande också skriva en text som grundar sig på etiska frågeställningar. Vi strävar alltid efter att få en så bra blandning som möjligt av olika bakgrunder och erfarenheter i våra klasser.  

Ansökan öppnar 1 feb.

Antagningsvillkor​

 • Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2 
 • Matematik 1a, b eller c 
 • Engelska 5 
 • Samhällskunskap 1a1 + 1a2 eller 1b 
 • Naturkunskap 1a1 
 • Religionskunskap 1 
 • Historia 1a1 

I din ansökan ska du bifoga:

 • Personligt brev  
 • Personbevis  
 • Gymnasiebetyg  

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID här, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Lärarassistent – Yrkesutbildning

Lärare

Skip to content