Studeranderätt

Här hittar du information om regler och bestämmelser kring vad som gäller på Östra Grevie folkhögskola.

Skolans profil och huvudman

Östra Grevie folkhögskola är en av landets största folkhögskolor och har en estetisk och kulturell profil med tonvikt på bild, form samt skönlitteratur. Verksamheten bedrivs i såväl Östra Grevie som i Malmö.

Östra Grevie folkhögskola drivs av en förening som är religiöst och politiskt obunden. Huvudman är Östra Grevie folkhögskoleförening.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för folkhögskolan. 

Här kan du läsa vilka personer som ingår i styrelsen (öppnas i ny flik).

Statens syfte med folkbildningen

Folkhögskolan är en fri utbildningsform som styrs av breda målsättningar och har få gemensamma regler.

Stödet från staten utmärks av en stor tilltro till folkhögskolornas förmåga att självständigt forma sina verksamheter. Frihet från statlig styrning ger folkhögskolorna både möjligheter och skyldigheter att självständigt, utifrån våra skilda profiler och idémässiga bakgrunder, bestämma inriktningar och metoder i vårt sätt att arbeta. Mer information hittar du på www.folkhogskola.nu.

Statens stöd till folkbildningen utgår från de mål som riksdagen beslutat för folkbildningspolitiken. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att:

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Avgifter och kostnader

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Däremot tillkommer kostnader för material, eventuella studieresor, försäkringar samt vissa gemensamma måltider.

Studiekostnaderna är olika på de olika kurserna. Mer information hittar du här.

Information om kostnaderna för boende och mat hittar du under fliken internat.

Studiestöd centrala studiestödsnämnden (CSN)

Studerande på Östra Grevie folkhögskola har möjlighet att söka studiestöd hos CSN under studietiden. Studerar du på grundskole- eller gymnasienivå kan du få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Därefter kan du söka studiemedel. Studerar du på eftergymnasialnivå kan du söka studiemedel redan från det du fyller 18 år. Mer information hittar du på www.CSN.se

Mål med kursen

De olika kursernas mål hittar du på respektive kurssida.

Antagningsregler

Information som kan vara bra för dig att veta innan du är antagen finns under kurssidorna på folkhögskolans hemsida. Information ges även i samband med antagningsintervjuer och andra informationsmöten. Mer detaljerad information hittar du på respektive kurssida.

Kurstider

Läsårstiderna kan variera från kurs till kurs. Mer information hittar du på respektive kurssida.

Om en kurs upphör eller ställs in

Om det finns risk att utlovad kurs inte kan genomföras, helt eller delvis, ska du som sökande informeras om detta vid antagningen. Östra Grevie folkhögskola förbinder sig att senast en månad före kursstart meddela dig som studerande om din sökta kurs inte blir av.

För att undvika missförstånd ska du som studerande vid antagningen få tydliga besked kring vilken kurslängd som din antagning gäller.

En påbörjad kurs kan inte upphöra under pågående läsår.    

Intyg och behörigheter

Studieintyg utfärdas efter avslutad kurs. Mer information hittar du på respektive kurssida.

Vad avser de allmänna kurserna ges också studieomdömen som i sin tur ger behörighet till universitet och högskola. Mer information hittar du på www.folkhogskola.nu.

Studerandeinflytande

Folkbildningen bygger på delaktighet vilket också avspeglar sig i kursuppläggen. Demokrati- och medinflytande är viktiga begrepp på en folkhögskola och ska genomsyra all verksamhet. Ditt inflytande som studerande utövas främst genom representation i linjeråden. Skolledningen önskar en väl fungerande studeranderepresentation i linjeråden för att möjliggöra ett konstruktivt samarbete. Det är såväl positivt för folkhögskolans utveckling som ger dig som individ en träning i den demokratiska processen.

Försäkringar

Via folkhögskolan är du försäkrad mot olycksfall som sker på väg till och från folkhögskolan och inom ramen för undervisningen.

Du som bor på folkhögskolan uppmanas att teckna en hemförsäkring om du inte har det sedan tidigare.

Tillgänglighet och möjlighet till stöd

Du kan få extra pedagogiskt stöd för att klara undervisningen och dina lärandemål om du är utrikesfödd eller om du har någon funktionsvariation. Om du har någon fysisk funktionsvariation som gör att dina studier eller din vistelse i övrigt på folkhögskolan behöver anpassas efter dina behov ber vi dig kontakta folkhögskolan i god tid för att rådgöra om möjligheterna till eventuella åtgärder.

Handhavande av personuppgifter

Uppgifter om deltagares enskilda förhållande är belagda med sekretess enligt SekretessL. All personal har tystnadsplikt och det är du som studerande som själv beslutar om vilken information som ska lämnas och till vem den ska lämnas. Uppgifter som rör studieresultat kan dock föras vidare till annan personal.

Folkhögskolan lämnar inte ut personbunden information till utanförstående förutom sådana uppgifter som krävs för att rapportera vår verksamhet till de myndigheter som vi är rapporteringsskyldiga inför; SCB, CSN, Folkbildningsrådet (FBR) ditt hemlandsting samt till Specialpedagogiska myndigheten (SPSM)

Östra Grevie folkhögskola hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Arkivering av omdömen, behörigheter och intyg

Östra Grevie folkhögskola följer intentionerna avseende arkivvård i ArkivL vad avser bevarandet av omdöme, behörigheter och intyg i minst 50 år.

Enligt vår särskilda arkivordning sparas också ansökningshandlingarna så länge du är aktiv som deltagare på folkhögskolan.

Kopior på egna omdömen, behörigheter eller intyg kan beställas efter studietiden mot en administrativ avgift på 100 kronor per handling.

 

Skyddad identitet

Ladda ner policyn för skyddad identitet (Öppnas i ny flik) 

Administrativa rutiner

–        Deltagarregisterprogram är inte tillgängligt annat än för de personer i administrationen som arbetar med registret

–        Personer med skyddad id skall registreras i avdelningen för skyddad identitet i deltagarregisterprogrammet, samt med ett alias. Endast alias-uppgifterna inkluderas på klasslistor och dylikt

–        Ansökningshandlingar, personbevis med mera skall förvaras i arkivskåp

–        Till CSN rapporteras via krypterad fil

–        Aldrig lämna ut uppgifter vid förfrågningar rörande deltagare på folkhögskolan

 

Rutiner för lärare/skolledning

–        Samtal vid läsårets början då man klargör:

–        Befinner hen sig under en direkt hotbild. Vem eller vilka hotar? Kan någon skydda eller hjälpa personen i närheten?

–        Vilken slags skydd av identitet personen har och vad är syftet?

–        Kontaktperson i händelse av fara, sjukdom eller liknande?

–        Hur vill personen att vi ska hantera namnlistor av olika slag?

 

Informera deltagaren om

 • Skolans administrativa rutiner och vilka som måste känna till deltagarens skydd
 • Att skolan har ett internat och vem som är ansvarig för detta
 • Att skolan är en mycket öppen institution
 • Att skolans telefonnummer syns i mottagarens nummerpresentatör


Övrigt

–        Rektor/biträdande rektor identifierar och informera alla som behöver känna till omständigheterna

–        Beredskap för oförutsedda händelser t.ex. ovälkomna besök, hot, försvinnande eller röjda uppgifter

 

Uppdaterad juni 2024

 

 

Hyresavtal

Att bo på folkhögskola är för många en fantastisk upplevelse men det innebär också ansvar. Alla som bor på folkhögskolan skriver under ett hyresavtal. Hör av dig till internatansvarig för mer information.

Mer information om att bo på folkhögskola hittar du bland annat under fliken Internat på vår hemsida samt på www.folkhogskola.nu

Alkoholpolicy

Östra Grevie folkhögskola vill på alla sätt verka för att en trivsam arbets- och boendemiljö ska råda på skolan.

Hänsyn, respekt för varandra, omtanke och solidaritet är ord som vi vill lyfta fram.

Detta innebär att vi bland annat strävar efter att hålla våra arbetsveckor helt fria från alkohol.

Följande regler gäller:

 • Alkoholförbud i skolans allmänna lokaler undantaget aktivitetshuset Lärkan.
 • För dig som bor på internatet gäller ”hyresavtalets punkt” att inte störa grannar genom hög ljudvolym på musik eller på annat sätt särskilt efter klockan 23.00.
 • Utarbetade riktlinjer för anordnande av fester för skolans deltagare skall följas.
 • Uppträder du som deltagare berusad eller bakfull på lektion har lärare rätt att avvisa dig.

   

Policy och handlingsplan mot narkotika

Innehav och försäljning av narkotika är enligt lag förbjudet. Östra Grevie folkhögskola har en handlingsplan för hur misstanke om missbruk ska hanteras. 

Rökpolicy

Skolan värna om hälsan och miljön. Därför har det införts en rökpolicy inför hösten 2019 som innebär att det endast är tillåtet att röka på särskild plats, skolans ”rökruta”. Detta gäller alla personer som vistas på skolans område. Deltagare, personal samt gäster.

Disciplinära åtgärder

Det finns grundläggande skillnader mellan bestämmelserna om disciplinära åtgärder och bestämmelserna om avskiljande av deltagare från folkhögskolan.

De disciplinära bestämmelserna är åtgärder för vissa förseelser under din studietid på folkhögskolan. Bestämmelser om avskiljande syftar till att förhindra att du som deltagare påverkar dig själv eller din omgivning negativt under studietiden. Exempel på disciplinära åtgärder är samtal, varning och avstängning.

Avstängning innebär att du som deltagare inte får delta i undervisning eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen på folkhögskolan. Avstängning sker under viss tid däremot är ett avskiljande från utbildningen att anse som slutgiltigt.

Beslut om avstängning och avskiljande av dig som deltagare fattas av skolledningen. Beslutet meddelas skriftligen med besvärshänvisning till folkhögskolans styrelse och Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd (FSR).

Kursansvarig eller mentor utfärdar varning.

Grunder för och exempel på agerande som kan kräva disciplinära åtgärder alternativt avskiljande från studier

 • Upprepad och långdragen misskötsel av studier. Varje linje har upprättade krav för godkänd studiegång, mer information på respektive linje- och kurssida. 

 
Grunder för avskiljande av boende på internatet

Vad avser grunder för avskiljande av boende på internatet gäller vad som sägs i hyresavtalet. Notera dock att hyresavtalet är kopplat till din studietid. Det vill säga, när studierna avslutas, oavsett anledning, upphör hyresavtalet att gälla.

Klaga och överklaga

Om du av någon anledning är missnöjd med din situation på folkhögskolan skall du i första hand prata med din mentor eller internatföreståndare om det rör boende och i andra hand med skolledningen.

Om du därefter inte tycker att du får gehör för dina synpunkter har du möjlighet att framföra dem till skolans styrelse, kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.

Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd (FSR) tar emot och behandlar anmälningar från deltagare som uttömt de möjligheter som finns inom folkhögskolan och som rör deltagarens rättsliga ställning gentemot skolan. Rådet begär in skolans yttrande i ärendet samt de dokument som rör ärendet och bedömer därefter om folkhögskolan fattat beslut i enlighet med de dokument som ärendet berör. För mer information klicka här (till FSR)

Studieomdömen och behörighetsgivning prövas inte av studeranderättsliga rådet. Du som deltagare kan dock vända dig till rektor och därefter till folkhögskolans styrelse och begära en omprövning av omdömessättningen om du kan ange skäl för detta. Begäran ska vara rektor tillhanda via mail senast 10 dagar från det att du mottog ditt omdöme.

 

Fler policys

Dataskydd

Dataskyddsförordningen och SchoolSoft SchoolSoft  Du får denna information med anledning av att dina personuppgifter behandlas i SchoolSoft. Dina personuppgifter behandlas

Läs mer »
Visselblåsare

Policydokument för visselblåsarfunktion   Visselblåsning En visselblåsarfunktion är en kanal där man ska kunna rapportera allvarliga missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang

Läs mer »
Personuppgiftsincident

    Definition av personuppgiftsincident En personuppgiftsincident uppstår när de personuppgifter vi behandlar: medvetet, omedvetet eller olagligt förstörs, förvanskas, försvinner

Läs mer »
Integritetspolicy 

Behandling av personuppgifter Denna dag, 2018-05-02, har följande policy upprättats för Östra Grevie folkhögskola.  Syfte  Vi värnar om din integritet.

Läs mer »
Sekretesspolicy

Vi uppskattar ditt besök på vår webbplats www.ostragreviefolkhogskola.com. Vi inser hur viktigt det är att använda dina personuppgifter på ett

Läs mer »
Skip to content