Visselblåsare

Innehåll

Fler policys ⤴︎

Kontakuppgifter till Östra Grevie folkhögskola

Policydokument för visselblåsarfunktion


Visselblåsning

En visselblåsarfunktion är en kanal där man ska kunna rapportera allvarliga missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Visselblåsarfunktionen ska kunna användas i de fall där det inte hjälper att rapportera internt, men också i andra fall – till exempel om den information som rapporteras inte är lämplig att rapportera om internt. Enligt arbetsmiljölagstiftningen omfattas både personal och deltagare av arbetstagarbegreppet och därmed även av denna policy.

Därutöver ska det säkerställas att den som slår larm inte riskerar repressalier.

Visselblåsarlagen presenteras i korthet sist i detta dokument.


Allvarliga missförhållanden

Rapportering i visselblåsarfunktionen kan till exempel handla om missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de rättas till eller avbryts. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående, det kan även gälla avslutade och helt utagerade missförhållanden.

Däremot omfattas normalt inte information som endast rör den rapporterande personens eget arbets- eller anställningsförhållande av visselblåsarlagen.

Med missförhållanden menas alla typer av försummelser eller oegentligheter, oavsett om de beror på medvetet agerande eller oaktsamhet. Även olika typer av försummelser eller oegentligheter som ännu inte har inträffat, men som högst sannolikt kommer att inträffa, kan vara ett missförhållande. Försök att dölja missförhållanden kan i sig utgöra ett missförhållande. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående.


Arbetsrelaterat sammanhang

Med arbetsrelaterat sammanhang menas en persons nuvarande eller tidigare arbete i privat eller offentlig verksamhet, och där personen har fått information om missförhållanden.


Allmänintresse

För att det ska finnas ett allmänintresse

  • ska det gälla allvarliga förhållanden
  • angå en krets som kan betecknas som allmänheten
  • finnas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram

Skydd mot repressalier

För att omfattas av lagens skydd mot repressalier gäller bara rapportering av missförhållanden:

  • som har uppstått eller som högst sannolikt kommer att uppstå i den verksamhet som den rapporterande personen är, har varit eller kan komma att bli verksam i
  • i en annan verksamhet som den rapporterande personen är eller har varit i kontakt med genom sitt arbete

Den rapporterande personen ska också vid tidpunkten för rapporteringen ha en skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.


Östra Grevie folkhögskolas policy och rutin för visselblåsning

För att effektivt hantera visselblåsning inom Östra Grevie folkhögskola finns en tydlig strategi som innefattar detta policydokument, rapporteringsrutin, kanal för visselblåsning, bedömning, återrapportering samt utbildning av anställda.

Två medarbetare, som har skrivit under särskilt sekretessavtal, har tillgång till en mailbox som är avsedd för visselblåsning samt ansvarar för att öppna anmälan som eventuellt kommer via brev.

Medarbetarna är behöriga att fortsätta processen med att anonymisera avsändaren och att vidarebefordra anmälan till skolledningen. Om ärendet handlar om skolledningen skickas ärendet till styrelsen. Medarbetarna ansvarar dessutom för att registerföra och arkivera ärendet i sin helhet.

Skolledningen alternativt styrelsen gör en samlad bedömning om vidaregången. Om ärendet lyder under visselblåsarlagen sker en utredning och ett åtgärdspaket tas fram tillsammans med en plan för hur detta skall genomföras och följas upp. Om man bedömer att ärendet inte lyder under visselblåsarlagen avskrivs ärendet och hänvisning sker till rätt forum. Slutligen sker återkoppling till visselblåsaren via samma kanal som anmälan kommit in via.

Du kan som visselblåsare välja att vara anonym, till exempel genom att skapa ett anonymt e-postkonto eller skicka ett anonymt brev.

Du kan också välja att visselblåsa till Folkbildningsrådet, se www.folkbildningsradet.se (öppnas i ny flik).

Kanaler för visselblåsning

Rapportering, visselblåsning, kring arbetsplatsrelaterade missförhållanden görs via:

visselblasare@ostragreviefolkhogskola.com

alternativt via brev till:

Att: Visselblåsare
Östra Grevie folkhögskola
Gamla landsvägen 39
235 99 VELLINGE

Hantering av personuppgifter

Vi värnar om din integritet och vill att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat en särskild integritetspolicy (öppnas i ny flik). Integritetspolicyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

När vi anser att visselblåsarärendet är avslutat raderar vi dina personuppgifter.

 

Visselblåsarlagen i korthet:

  • Alla offentliga arbetsgivare som har fler än 50 anställda samt privata arbetsgivare med fler än 249 anställda ska ha dessa kanaler på plats från och med den 17 juli 2022. Från och med den 17 december 2023 gäller även kravet för privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Ett antal myndigheter som utsetts som behöriga ska också inrätta externa visselblåsarsystem.
  • Visselblåsarlarm ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter som ska vara oberoende och självständiga.
  • Visselblåsare ska skyddas mot repressalier från arbetsgivare. Utsätts en visselblåsare ändå för repressalier ska det finnas rätt till skadestånd.
  • En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen.
  • Arbetsgivare och fackförbund ska kunna ingå kollektivavtal om den interna visselblåsarfunktionen där de kan anpassa rutinerna till de egna förhållandena på arbetsplatsen.

 
Källa Arbetsmiljöverket

 

Östra Grevie Folkhögskola i december 2023

Fler policys

Dataskydd

Dataskyddsförordningen och SchoolSoft SchoolSoft  Du får denna information med anledning av att dina personuppgifter behandlas i SchoolSoft. Dina personuppgifter behandlas

Läs mer »
Studeranderätt

Här hittar du information om regler och bestämmelser kring vad som gäller på Östra Grevie folkhögskola. Ladda ner texten SKOLANS

Läs mer »
Personuppgiftsincident

    Definition av personuppgiftsincident En personuppgiftsincident uppstår när de personuppgifter vi behandlar: medvetet, omedvetet eller olagligt förstörs, förvanskas, försvinner

Läs mer »
Integritetspolicy 

Behandling av personuppgifter Denna dag, 2018-05-02, har följande policy upprättats för Östra Grevie folkhögskola.  Syfte  Vi värnar om din integritet.

Läs mer »
Sekretesspolicy

Vi uppskattar ditt besök på vår webbplats www.ostragreviefolkhogskola.com. Vi inser hur viktigt det är att använda dina personuppgifter på ett

Läs mer »
Skip to content