Dataskydd

Innehåll

Fler policys ⤴︎

Kontakuppgifter till Östra Grevie folkhögskola

Dataskyddsförordningen och SchoolSoft

SchoolSoft 

Du får denna information med anledning av att dina personuppgifter behandlas i SchoolSoft. Dina personuppgifter behandlas i SchoolSoft eftersom du är deltagare på en folkhögskola som använder SchoolSoft för sin administration. Ändamålet med denna behandling är skoladministrativt. Behandlingen av dina personuppgifter sker på de rättsliga grunderna myndighetsutövning och utförande av uppgift av allmänt intresse. 

I SchoolSoft behandlas personuppgifter som är nödvändiga för att din folkhögskola ska kunna bedriva en rättssäker verksamhet där information om deltagarens kunskapsutveckling ligger till grund för omdöme och behörigheter.  

Din folkhögskola har rättigheter och skyldigheter att behandla och lagra personuppgifterna så länge de behövs för ändamålet. Det är din folkhögskola som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, oavsett var och i vilken form de behandlas.  

Din folkhögskola har tecknat avtal med SchoolSoft, som är leverantör av de administrativa tjänsterna, vilket reglerar hur dina personuppgifter behandlas i deras system så att säkerheten för dina personuppgifter och din integritet säkerställs. SchoolSofts system finns i Sverige, vilket innebär att de uppfyller EUs krav på var personuppgifter tillhörande EU-medborgare får behandlas. 

Lagring av personuppgifter  

Dina personuppgifter kommer att lagras i tio år om du blir antagen vid Östra Grevie Folkhögskola samt i tre år om du inte blir antagen. Skolan är dessutom skyldig att arkivera intyg och omdömen i 50 år. 

Mottagare av dina personuppgifter 

För att fullfölja vårt uppdrag som utbildningsanordnare delar vi personuppgifter med SCB, Regioner/Landsting, Kommuner, Försäkringskassa, CSN.

Detta innebär Dataskyddsförordningen för dig som registrerad 

Dataskyddsförordningen är framtagen för att skydda dina personuppgifter och din integritet. Dataskyddsförordningen ställer i korthet krav på att det finns ett godtagbart ändamål och en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter, att inte fler personuppgifter än nödvändigt samlas in, att de inte lagras längre än nödvändigt, att de skyddas från obehörig åtkomst, att informationens korrekthet säkerställs, att det finns rutiner för hantering av incidenter som rör personuppgifter, samt att det vidtas tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.  

Du som registrerad har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen: 

Rätten till tillgång 

Du som registrerad har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter din skola behandlar samt hur de behandlas. Det är kostnadsfritt för dig att begära ut informationen. Vid uppenbart missbruk av denna rättighet kan dock en administrativ avgift påföras alternativt begäran förvägras. För att få tillgång till dina personuppgifter kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan. 

Rätten till rättelse 

Du som registrerad har rätt att begära rättelse om dina registrerade personuppgifter är felaktiga. I de fall du inte själv har möjlighet att rätta informationen kontaktar du personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan. 

Rätten till begränsning 

Du som registrerad har rätten att begära begränsning av åtkomsten till dina personuppgifter när personuppgiftsbehandlingen behöver utredas. Rätten till begränsning gäller i de fall du anser att dina personuppgifter är felaktiga, behandlingen är olaglig, personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen eller du ifrågasätter den lagliga grunden för behandlingen. För att begära begränsning av behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan. 

Rätten att göra invändningar 

Du som registrerad har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. För att invända mot behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan. 

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet 

Du som registrerad har rätt att klaga på den behandling av dina personuppgifter som görs om du anser att den strider mot Dataskyddsförordningen. Den tillsynsmyndighet i Sverige som hanterar dessa klagomål är Integritetsskyddsmyndigheten. 

 

Kontaktuppgifter för dataskyddsombud

dataskydd@ostragreviefolkhogskola.com


Läs även mer om vår integritetspolicy på www.ostragreviefolkhogskola.com/integritetspolicy (länk öppnas i ny flik).

 

Fler policys

Visselblåsare

Policydokument för visselblåsarfunktion Visselblåsning En visselblåsarfunktion är en kanal där man ska kunna rapportera allvarliga missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang som

Läs mer »
Studeranderätt

Här hittar du information om regler och bestämmelser kring vad som gäller på Östra Grevie folkhögskola. Ladda ner texten SKOLANS

Läs mer »
Personuppgiftsincident

    Definition av personuppgiftsincident En personuppgiftsincident uppstår när de personuppgifter vi behandlar: medvetet, omedvetet eller olagligt förstörs, förvanskas, försvinner

Läs mer »
Integritetspolicy 

Behandling av personuppgifter Denna dag, 2018-05-02, har följande policy upprättats för Östra Grevie folkhögskola.  Syfte  Vi värnar om din integritet.

Läs mer »
Sekretesspolicy

Vi uppskattar ditt besök på vår webbplats www.ostragreviefolkhogskola.com. Vi inser hur viktigt det är att använda dina personuppgifter på ett

Läs mer »
Skip to content