Allmän kurs – förberedande polisutbildning

Hem / Utbildningar / Allmänna utbildningar / Allmän kurs – förberedande polisutbildning
Vår förberedande polisutbildning är inställd till VT2021 pga covid-19
Vår förberedande polisutbildning är inställd till VT2021 pga covid-19. Men du kan söka till HT2021 redan nu!

Vår förberedande polisutbildning vårterminen 2021 är inställd pga covid-19. Ansökan är nu öppen till höstterminen 2021.

Tyvärr kan inte vi genomför kursen som vi vill i vår pga rådande läge, så kursen ställt in. Vi återkommer i april 2021 med mer information om höstterminen 2021.

Lärare Stina säger: ”Orsaken är att det blir omöjligt att genomföra studiebesök, fysisk träning samt kunna få hit gästlärare på grund av pandemin”.

Den terminslånga förberedande polisutbildningen på Östra Grevie folkhögskola har förberett ett stort antal idag yrkesverksamma poliser för sin uppgift sedan 2007.Kursen är unik i sitt slag genom sitt fokus på moment som förekommer såväl i ansökningstesterna till Polisprogrammet som på själva utbildningen. Vi riktar oss till dig som är trygg, flexibel och empatisk, samt har kunskaper i flera språk – gärna utomeuropeiska. Vi arbetar med polisens samhällsuppdrag, yrkesetik och de socialpsykologiska aspekterna av yrket. Utbildningen ger viktiga kontakter inom polisen och flera deltagare har genom åren gått vidare till civila tjänster inom myndigheten efter avslutad utbildning.

Att arbeta som polis innebär att ha ett yrke med variation där du möter människor i olika sammanhang. Då polisarbetet i hög grad är händelsestyrt ställer det krav på att du snabbt ska kunna avläsa olika situationer och anpassa ditt handlande efter såväl demokratiska värderingar som rådande omständigheter.

Utbildningen riktar sig till dig som är trygg, flexibel och empatisk, samt har kunskaper i flera språk, gärna utomeuropeiska. Du bör ha god förmåga att uttrycka dig i svenska språket – i både tal och skrift.

Vad innehåller utbildningen?

Den förberedande polisutbildningen tar sin utgångspunkt i polisens samhällsuppdrag och den svenska demokratins principer, struktur och utmaningar. Härifrån rör vi oss mot rättssystemet och polisens maktbefogenheter och etiska ansvar. Vi arbetar med samhällsnormer och perspektiv på mänskliga möten, tillhörighet och utanförskap. Deltagarna får pröva sin analysförmåga och sina språkliga färdigheter i texter som är kopplade till rättskedjan. Det teoretiska arbetet speglas genomgående av föreläsningar av yrkesverksamma poliser och studiebesök hos polismyndigheten. Därtill kommer den regelbundna fysträningen. 

 

Utbildningens mål är: 

 • att du ska vara mycket väl förberedd för Polisutbildningen och andra högre studier
 • att du ska ha god förståelse för vad ett arbete som polis innebär
 • att du genom fysisk träning ska vara redo att klara Polisutbildningens fystester

Din termin på Förberedande polisutbildning på Östra Grevie folkhögskola: 

Block 1 – Uppdrag och samhälle: Här läggs en grundförståelse för polisens samhällsuppdrag, och hur den svenska demokratin fungerar och är uppbyggd. Deltagaren bekantar sig med polislagen och grundläggande begrepp inom socialpsykologi, polisetik och myndighetsspråk. 

Block 2 – Värdegrund och rättssystem: Deltagaren får utveckla sin förståelse för det svenska rättsväsendet, roller därinom, och polisens befogenheter och ansvar i rättssystemet. Vi arbetar med texter inom rättskedjan och fördjupar oss i maktbegreppet och polisens etiska ansvar i förhållande till den makt de har. 

Block 3 – Kommunikation och information: Vi tittar på bilden av polisen i massmedia och hur polismyndigheten kommunicerar ut sitt arbete till allmänheten. Deltagaren får träna på att kommunicera idéer och tankar i olika sammanhang och inom olika redovisningsformer. 

Genom hela utbildningen löper fysträningen och besök av och hos poliser och i polisiärt relaterad verksamhet, som en röd tråd. 

 

Vad man lär sig: 

Utöver en fördjupad förståelse för polisens arbete och villkor så får du verktyg för att kunna ta dig an polisutbildningens fysiska tester. Du utvecklar också din problemlösningsförmåga, ditt analytiska tänkande, din etiska kompetens och dina samarbetsfärdigheter – alla centrala förmågor för att kunna fungera på Polisprogrammet och inom polismyndigheten. 

 

Hur vi jobbar: 

Vi arbetar utefter ett antal grundteman i tre block (se ovan) och samtliga ämnen berör dessa teman under blocket. Ämnesövergripande uppgifter förekommer under hela utbildningen för att signalera en helhet i förhållande till polisens uppdrag. Deltagarna arbetar ofta i basgrupper för att utveckla samarbetsförmåga och kollektivt ansvarstagande. Våra redovisningsformer varierar kraftigt för att deltagarna ska få vänja sig vid att presentera sitt material och sina tankar i skilda forum och utveckla ett självförtroende i kommunikationssituationen. Exempel på redovisningsformer är skriftlig rapport och hemtentamen, strukturerad presentation enskilt såväl som i grupp, seminarier, rollspel och case.  

Vad gör man efteråt: 

 • Går polisutbildningen 
 • Arbetar civilt inom polismyndigheten, t.ex. PKC, RLCm.m 
 • Studerar annan utbildning på högskola/universitet – ofta med social eller    samhällelig inriktning, t.ex. kriminologi, sjuksköterska, socionom, sociologi 

Det huvudsakliga syftet med den Förberedande polisutbildningen är att så väl som möjligt förbereda för att våra kursdeltagare ska komma in på Polisprogrammet. Det är dock vanligt att många väljer att arbeta eller söka andra kurser innan de sedan söker dit. Andra kommer på att de hellre vill jobba med något annat och söker sig vidare till andra utbildningar och yrken – ofta där man får arbeta med människor och/eller samhällsfrågor på något sätt.  

 

Exempel på studiebesök och föreläsare: 

 • Narkotikaspan 
 • Gränspolisen Sturup 
 • Hundförare 
 • Självskydd 
 • Rytteriet 
 • PKC 

Fakta om utbildningen