Studeranderätt

Här hittar du information om regler och bestämmelser kring vad som gäller på Östra Grevie folkhögskola.

SKOLANS PROFIL OCH HUVUDMAN

Östra Grevie folkhögskola är en av landets största folkhögskolor och har en estetisk och kulturell profil med tonvikt på bild, form sam skönlitteratur. Verksamheten bedrivs i såväl Östra Grevie som i Malmö.

Östra Grevie folkhögskola drivs av en förening som är religiöst och politiskt obunden. Huvudman är Östra Grevie folkhögskoleförening.

Styrelsen som har det övergripande ansvaret för folkhögskolan består av nio personer, mer information om vilka personer som ingår i styrelsen finns att hämta här på hemsidan.

STATENS SYFTE MED FOLKBILDNINGEN

Folkhögskolan är en fri utbildningsform som styrs av breda målsättningar och har få gemensamma regler.

Stödet från staten utmärks av en stor tilltro till folkhögskolornas förmåga att självständigt forma sina verksamheter. Frihet från statlig styrning ger folkhögskolorna både möjligheter och skyldigheter att självständigt, utifrån våra skilda profiler och idémässiga bakgrunder, bestämma inriktningar och metoder i vårt sätt att arbeta. Mer information hittar du på www.folkhogskola.nu.

Statens stöd till folkbildningen utgår från de mål som riksdagen beslutat för folkbildningspolitiken. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att:

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

AVGIFTER OCH KOSTNADER

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Däremot tillkommer kostnader för material, eventuella studieresor, försäkringar samt vissa gemensamma måltider.

Studiekostnaderna är olika på de olika kurserna. Mer information hittar du här.

Information om kostnaderna för boende och mat hittar du under fliken internat.

STUDIESTÖD CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN (CSN)

Studerande på Östra Grevie folkhögskola har möjlighet att söka studiestöd hos CSN under studietiden. Studerar du på grundskole- eller gymnasienivå kan du få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Därefter kan du söka studiemedel. Studerar du på eftergymnasialnivå kan du söka studiemedel redan från det du fyller 18 år. Mer information hittar du på www.CSN.se

MÅL MED KURSEN

De olika kursernas mål hittar du på respektive kurssida.

ANTAGNINGSREGLER

Information som kan vara bra för dig att veta innan du är antagen finns under kurssidorna på folkhögskolans hemsida. Information ges även i samband med antagningsintervjuer och andra informationsmöten. Mer detaljerad information hittar du på respektive kurssida.

KURSTIDER

Läsårstiderna kan variera från kurs till kurs. Mer information hittar du på respektive kurssida.

OM EN KURS UPPHÖR ELLER STÄLLS IN

Om det finns risk att utlovad kurs inte kan genomföras, helt eller delvis, ska du som sökande informeras om detta vid antagningen. Östra Grevie folkhögskola förbinder sig att senast en månad före kursstart meddela dig som studerande om din sökta kurs inte blir av.

För att undvika missförstånd ska du som studerande vid antagningen få tydliga besked kring vilken kurslängd som din antagning gäller.

En påbörjad kurs kan inte upphöra under pågående läsår.    

INTYG OCH BEHÖRIGHETER

Studieintyg utfärdas efter avslutad kurs. Mer information hittar du på respektive kurssida.

Vad avser de allmänna kurserna ges också studieomdömen som i sin tur ger behörighet till universitet och högskola. Mer information hittar du på www.folkhogskola.nu.

STUDERANDEINFLYTANDE

Folkbildningen bygger på delaktighet vilket också avspeglar sig i kursuppläggen. Demokrati- och medinflytande är viktiga begrepp på en folkhögskola och ska genomsyra all verksamhet. Ditt inflytande som studerande utövas främst genom representation i linjeråden. Skolledningen önskar en väl fungerande studeranderepresentation i linjeråden för att möjliggöra ett konstruktivt samarbete. Det är såväl positivt för folkhögskolans utveckling som ger dig som individ en träning i den demokratiska processen.

FÖRSÄKRINGAR

Via folkhögskolan är du försäkrad mot olycksfall som sker på väg till och från folkhögskolan och inom ramen för undervisningen.

Du som bor på folkhögskolan uppmanas att teckna en hemförsäkring om du inte har det sedan tidigare.

TILLGÄNGLIGHET OCH MÖJLIGHET TILL STÖD

Du kan få extra pedagogiskt stöd för att klara undervisningen och dina lärandemål om du är utrikesfödd eller om du har någon funktionsvariation. Om du har någon fysisk funktionsvariation som gör att dina studier eller din vistelse i övrigt på folkhögskolan behöver anpassas efter dina behov ber vi dig kontakta folkhögskolan i god tid för att rådgöra om möjligheterna till eventuella åtgärder.

HANDHAVANDE AV PERSONUPPGIFTER

Uppgifter om deltagares enskilda förhållande är belagda med sekretess enligt SekretessL. All personal har tystnadsplikt och det är du som studerande som själv beslutar om vilken information som ska lämnas och till vem den ska lämnas. Uppgifter som rör studieresultat kan dock föras vidare till annan personal.

Folkhögskolan lämnar inte ut personbunden information till utanförstående förutom sådana uppgifter som krävs för att rapportera vår verksamhet till de myndigheter som vi är rapporteringsskyldiga inför; SCB, CSN, Folkbildningsrådet (FBR) ditt hemlandsting samt till Specialpedagogiska myndigheten (SPSM)

Östra Grevie folkhögskola hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

ARKIVERING AV OMDÖMEN, BEHÖRIGHETER OCH INTYG

Östra Grevie folkhögskola följer intentionerna avseende arkivvård i ArkivL vad avser bevarandet av omdöme, behörigheter och intyg i minst 50 år.

Enligt vår särskilda arkivordning sparas också ansökningshandlingarna hos oss i tre år.

Kopior på egna omdömen, behörigheter eller intyg kan beställas efter studietiden mot en administrativ avgift på 100 kronor per handling.

SKYDDAD IDENTITET

Folkhögskolan har utarbetade rutiner om du har skyddad identitet. Läs mer om dessa rutiner, se bilagt dokument.

HYRESAVTAL

Att bo på folkhögskola är för många en fantastisk upplevelse men det innebär också ansvar. Alla som bor på folkhögskolan skriver under ett hyresavtal, se bilagt dokument.

Mer information om att bo på folkhögskola hittar du bland annat under fliken Internat på vår hemsida samt på www.folkhogskola.nu

ALKOHOLPOLICY

Östra Grevie folkhögskola vill på alla sätt verka för att en trivsam arbets- och boendemiljö ska råda på skolan.

Hänsyn, respekt för varandra, omtanke och solidaritet är ord som vi vill lyfta fram.

Detta innebär att vi bland annat strävar efter att hålla våra arbetsveckor helt fria från alkohol.

Följande regler gäller:

 • Alkoholförbud i skolans allmänna lokaler.
 • För dig som bor på internatet gäller ”hyresavtalets punkt” att inte störa grannar genom hög ljudvolym på musik eller på annat sätt särskilt efter klockan 24.00.
 • Utarbetade riktlinjer för anordnande av fester för skolans deltagare skall följas.
 • Uppträder du som deltagare berusad eller bakfull på lektion har lärare rätt att avvisa dig.

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT NARKOTIKA

Innehav och försäljning av narkotika är enligt lag förbjudet. Östra Grevie folkhögskola har en handlingsplan för hur misstanke om missbruk ska hanteras. Mer information hittar du bilagt dokument.

Rökpolicy

Skolan värna om hälsan och miljön. Därför har det införts en rökpolicy inför hösten 2019 som innebär att det endast är tillåtet att röka på särskild plats, skolans ”rökruta”. Detta gäller alla personer som vistas på skolans område. Deltagare, personal samt gäster.

DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Beslut om avstängning av deltagare fattas av skolledningen. Beslutet meddelas skriftligen med besvärshänvisning till folkhögskolans styrelse och Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd (FSR).

GRUNDER FÖR AVSKILJANDE FRÅN STUDIER

 • Våld och hot om våld
 • Trakasserier eller rasistiska uttalanden
 • Annan kriminalitet
 • Droganvändning, se vidare policy för handlingsplan för missbruk av alkohol respektive narkotika
 • UPPREPAD OCH LÅNGDRAGEN MISSKÖTSEL AV STUDIER. VARJE LINJE HAR UPPRÄTTADE KRAV FÖR GODKÄND STUDIEGÅNG, MER INFORMATION PÅ RESPEKTIVE LINJE- OCH KURSSIDA.

GRUNDER FÖR AVSKILJANDE AV BOENDE PÅ INTERNATET

Som ovan med tillägg av brott mot hyresavtalet.

KLAGA OCH ÖVERKLAGA

Om du av någon anledning är missnöjd med din situation på folkhögskolan skall du i första hand prata med dina klasslärare eller internatföreståndare om det rör boende och i andra hand med skolledningen.

Om du därefter inte tycker att du får gehör för dina synpunkter har du möjlighet att framföra dem till skolans styrelse, kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.

Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd (FSR) tar emot och behandlar anmälningar från deltagare som uttömt de möjligheter som finns inom folkhögskolan och som rör deltagarens rättsliga ställning gentemot skolan. Rådet begär in skolans yttrande i ärendet samt de dokument som rör ärendet och bedömer därefter om folkhögskolan fattat beslut i enlighet med de dokument som ärendet berör. För mer information klicka här (till FSR)

Studieomdömen och behörighetsgivning prövas inte av studeranderättsliga rådet. Du som deltagare kan dock vända dig till rektor och därefter till folkhögskolans styrelse och begära en omprövning av omdömessättningen om du kan ange skäl för detta. Begäran ska vara rektor tillhanda via mail senast 10 dagar från det att du mottog ditt omdöme.

Skip to content