Info till studerande

Läsårstider och lovdagar

Höstterminen börjar 13 augusti – 14 december 2018. I samband med ditt antagningsbesked har du fått tider för upprop.

Vårterminen börjar 7 januari 2019  – 31 maj 2019

Höstlov. 44

Sportlov v. 8

Påsklov v. 16

Höstterminen 2019 börjar 19 augusti – 20 december

Vårterminen 2020 börjar 13 januari  – 5 juni

Studeranderätt 

Antagningsregler

Antagningsreglerna är olika beroende på vilken kurs du söker. På respektive kurssida samt under rubriken ANSÖKAN hittar du detaljerad information.

Avgifter och kostnader

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Däremot tillkommer kostnader för material, eventuella studieresor, försäkringar, vissa gemensamma måltider med mera.

Studiekostnaderna på de olika kurserna varierar. Läs under rubriken KOSTNADER.

Kurstider

Läsårstiderna kan variera från kurs till kurs.

Intyg och behörighet

Ett studieintyg utfärdas efter avslutad kurs.

På de allmänna kurserna ges också studieomdömen som kan ge behörighet till universitet och högskola. Mer information om detta finns att få på sidan Läsa in gymnasiet på folkhögskola.

Studerandeinflytande

Demokrati och medinflytande är viktiga begrepp på folkhögskolan och genomsyrar all verksamhet. Elevernas inflytande utövas genom representation i linjerådet, men också dagligen i klassrum och ateljéer. Den personliga utvecklingen och bildningen står i fokus och förutsätter aktiva och engagerade studenter som tar ansvar för sin egen, sin grupp och sin skolas kvalité och utveckling.

Försäkringar

Via folkhögskolan är du försäkrad mot olycksfall på skolan, på väg till och från skolan samt inom ramen för undervisningen.

Du som bor på folkhögskolan uppmanas att teckna hemförsäkring.

Extra stöd

Du kan få extra pedagogiskt stöd för att klara undervisningen om du har annat modersmål än svenska eller en funktionsnedsättning. Om du har någon fysisk funktionsnedsättning som gör att dina studier eller vistelse i övrigt på folkhögskolan behöver anpassas efter dina behov, kontakta folkhögskolan i god tid för att rådgöra om åtgärder.

Skolan är till stor del anpassad för studenter med funktionshinder. Vi vill så långt det är möjligt erbjuda platser i våra ordinarie kurser och utbildningar. Östra Grevie folkhögskola söker årligen förstärkningsbidrag från Folkbildningsrådet för aktuella deltagares behov av stöd. Tyvärr får vi inte alltid full ekonomisk täckning för de aktuella studenternas behov  varför vi inte alltid kan utlova det extra stöd som önskas. I dialog hittar vi lösningar och prioriteringar.

Inställda kurser

Om det finns risk att utlovad kurs inte kan genomföras, helt eller delvis, ska den sökande informeras om detta vid antagningen.

Om en kurs startat, slutförs den alltid.

Personuppgifter och tystnadsplikt

Uppgifter om en studerandes enskilda förhållanden är belagda med sekretess enligt Sekretesslagen. Personalen på folkhögskolan har tystnadsplikt och den studerande beslutar själv om vilken information som ska lämnas och till vem. Uppgifter som rör studieresultat kan dock föras vidare till annan personal.

Folkhögskolan lämnar inte ut personinformation till utanförstående, förutom sådana uppgifter som krävs för att rapportera vår verksamhet till de myndigheter som vi är rapporteringsskyldiga inför. Det vill säga: Centrala Studiestödsnämnden, Statistiska Centralbyrån, Folkbildningsrådet, studerandes hemlandsting samt Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Arkivering av ansökningar, intyg och omdömen

Enligt vår arkivordning sparas ansökningshandlingarna hos oss i tio år. Omdömen och behörighes- samt kursintyg sparas för all tid.

Kopior på egna intyg, behörigheter eller omdömen kan beställas efter studietiden mot en administrativ avgift på 100 kronor.

Skyddad identitet

Skolan har utarbetade rutiner för studerande med skyddad identitet. Kontakta oss så berättar vi mer.

Hyresavtal

Att bo på folkhögskola är för många en fantastisk upplevelse. Men det innebär också ett ansvar gentemot folkhögskolan och övriga hyresgäster. Alla som bor på folkhögskolan skriver under ett hyresavtal.

Disciplinära åtgärder

Beslut om avstängning av studerande fattas av skolledningen. Beslutet meddelas skriftligen med besvärshänvisning till skolans styrelse och Folkbildningsrådets studeranderättsliga råd.

Grunder för avskiljande från studier:

•Våld och hot om våld, rasistiska eller sexuella trakasserier eller annan kriminalitet.

•Droganvändning. Se policy och handlingsplan för alkohol respektive narkotika.

•Upprepad och långdragen misskötsel av studier. Varje linje har upprättade krav för godkänd studiegång.

•Brott mot hyresavtalet.

Alkoholpolicy

Östra Grevie folkhögskola ska vara en trivsam och trygg arbets- och boendemiljö. Hänsyn, respekt, omtanke och solidaritet ska prägla livet på skolan. Detta innebär bland annat att vi strävar efter en arbetsvecka fri från alkohol.

Dessa regler gäller:

•Alkoholförbud råder i skolans allmänna lokaler.

•För internatet gäller hyresavtalets punkt ”att inte störa grannar genom hög ljudvolym på musik eller på annat sätt, särskilt mellan klockan 23.00 och 06.00.”

•Utarbetade riktlinjer för anordnande av fester för skolans studerande skall följas.

•Studerande som uppträder berusad eller bakfull på lektionstid avvisas från skolan.

Policy och handlingsplan mot narkotika

Innehav och bruk av narkotika är i lag förbjudet. Östra Grevie folkhögskola har noll tolerans och en handlingsplan för hur misstanke om missbruk ska hanteras.

HANDLINGSPROGRAM I DROG- OCH ALKOHOLFRÅGOR

Rökpolicy

Skolan värna om hälsan och miljön. Därför har det införts en rökpolicy inför hösten 2019 som innebär att det endast är tillåtet att röka på särskild plats, skolans ”rökruta”. Detta gäller alla personer som vistas på skolans område. Deltagare, personal samt gäster.

Klaga och överklaga

Om du av någon anledning är missnöjd med din situation på folkhögskolan skall du i första hand prata med dina klasslärare, eller internatföreståndaren om det rör boendesituationen, i andra hand med skolledningen.

Om du inte tycker att du får gehör för dina synpunkter har du möjlighet att framföra dem till skolans styrelse. (Kontaktuppgifter hittar du här).

Folkbildningsrådets Studeranderättsliga råd tar emot och behandlar anmälningar från studerande som uttömt de möjligheter som finns inom skolan och som rör den studerandes rättsliga ställning gentemot skolan. Rådet begär in skolans yttrande i ärendet samt de dokument som rör ärendet och bedömer därefter om skolan fattat beslut i enlighet med de dokument som ärendet berör. För mer information, klicka här (öppnas i nytt fönster).

Studieomdömen och behörighetsgivning prövas inte av studeranderättsliga rådet. Du som studerande kan dock vända dig till rektor och därefter till skolan styrelse och begära en omprövning av omdömessättningen om du kan ange skäl för detta. Begäran ska vara rektor tillhanda via mail till senaste 10 dagar från det att du mottog ditt omdöme.